„AUS” – rekcja czasowników niemieckich

Jakie czasowniki łączą się z przyimkiem „aus”? Rekcja nie jest skomplikowana, gdyż niewiele czasowników łączy się z tym przyimkiem. Są to zasadniczo trzy grupy – jedna większa (rekcja czasowników oznaczających wyciąganie wniosków z czegoś) oraz dwie mniejsze (czasowniki oznaczające stan, czy też budowanie, produkowanie, przygotowywanie coś z części składowych). Są one więc pogrupowane w następujący sposób,  a mianowicie:

Schlussforlgerung/wnioski/wioskowanie

sich ergeben – wynikać  (Aus dem Referat ergibt sich, dass... – z referatu można wyciągnąć wniosek, że…)

folgern – wnioskować (Daraus lässt man folgern, dass… – z tego można wywnioskować, że…)

entnehmen – wnioskować (Aus dem Artikel kann man entnehmen, dass... – Z arytkułu można wywnioskować, że…)

schließen – (również) wnioskować (Aus den Beobachtungen schließt er, dass... – Na podstawie obserwacji wyciągnął wniosek, że…)

ersehen – dowiedzieć się/wyciągnąć wniosek (Aus dem Pass sind meine Personaldaten  zu ersehen – W paszporcie znajdują się wszystkie moje dane.

schlussfolgern – wnioskować (Aus dem Gesagten kann man schlussfolgern, dass… – Z tego, co zostało powiedziane można wyciągnąć wniosek, że…

Bestand/stan

bestehen – składać się (Mein Frühstück besteht aus … – Na moje śniadanie składa się …)

sich zusammensetzen – składać się (Die Sinfonie setzt sich aus vier Sätzen zusammen. – Symfonia sklada się z czterech części.)

Herstellung/produkcja

machen – produkować/wytwarzać/wykonywać (Sie hat eine Vase aus Ton gemacht – Ulepiła wazon z gliny.)

verfertigen – wyrabiać (Diese Plastik ist aus Holz verfertigt – Ten plastyk powstał z drewna)

herstellen – produkować – (Aus den Zutaten kann man den Teig herstellen – Z tych dodatków można wyrobić ciasto.)

schmieden – kuć (Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. _ Sprichwort. z.B. aus glühendem Metall –  Należy kuć żelazo, póki jest gorące. (przysłowie) np z  płynnego metalu)

bauen – budować (ein technisches Produkt aus mehreren Teilen meist nach einem bestimmten Plan herstellen ≈ anfertigen, konstruieren <Fahrzeuge, Maschinen, Musikinstrumente bauen> – Wytwarzać produkt techniczny z kilku części, najczęściej  zgodnie z określonym planem <pojazdy, maszyny, instrumenty muzyczne>

Rekcja czasowników niemieckich łączących się z przyimkiem „aus” nie jest bynajmniej trudna. Przyimek „aus” ma jednak wiele innych znaczeń. O jednym bardzo ważnym  – a mianowicie w znaczeniu LOKAL/miejscowy –  jest mowa w następującym wpisie.  Jest on do znalezienia  tu

Polecam również wpis o rozróżnieniu używania”von” i „aus”

Leave a Reply