Spójniki i szyk przestawny

Spójniki wymagające użycia szyku przestawnego w zdaniach złożonych

O spójnikach wymagających użycia szyku prostego ADUSO pisałam już w tym poście. Tym razem zajmę się spójnikami łączącymi się z szykiem przestawnym. Można podzielić je na następujące grupy:

KAUSALE KONJUNKTIONEN

Der Satz mit diesen Konjunktionen gibt an, warum etwas ist oder geschieht.  Zdanie drugie z użyciem tych spójników wyjaśnia dlaczego coś jest, albo wydarzyło się.

darum (warum?) – dlatego (dlaczego)

deshalb (weshalb?) – z tego powodu (z jakiego powodu?)

deswegen (weswegen?) – dlatego (dlaczego?)

daher (aus welchem Grund?) – dlatego (z jakiego powodu?)

demzufolge – wobec tego/zatem

Oto przykład zdania  (zwracam uwagę na szyk przestawny w zdaniu drugim):

Aus welchem Grund hast du das getan? Ich war verzweifelt, daher wollte ich etwas Ungewöhnliches machen.

Zacytuję wierszyk, który pomoże skojarzyć te spójniki z szykiem przestawnym:

KONSEKUTIVE KONJUNKTIONEN

Die Sätze geben die Folge einer Aussage an. Zdania z użyciem tych spójników wskazują na skutek wynikający z wydarzenia opisanego w pierwszym zdaniu.

also – a więc

so  – tak więc

folglich – wobec tego/zatem

infolgedessen – wskutek tego

demnach – stosownie do tego/zatem/zgodnie z tym

insofern – o tyle/o ile/pod tym względem

Przykład zdania:

Er hat seine Papiere vergessen, infolgedessen konnte er diese Formalitäten nicht erledigen.

KONZESSIVE KONJUNKTIONEN

Die Sätze mit diesen Konjunktionen geben eine Einschränkung oder einen Gegensatz zu einer vorangehenden Aussage an. Zdania z użyciem tych spójników zawierają pewne ograniczenie albo kontrast wobec poprzedzającego wydarzenia opisanego w zdaniu pierwszym. Do tych spójników należą m.in.

trotzdem – mimo tego

dennoch – jednakże/a mimo to

allerdings – jednak/wprawdzie/co prawda

indessen – tymczasem/natomiast

infolgedessen – na skutek czego/wskutek tego

Przykład zdania: Ich bin erst seit ein paar Tagen in dieser Stadt, infolgedessen kenne ich mich nicht gut aus.

TEMPORALE KONJUNKTIONEN

Die Sätze mit diesen Konjunktionen zeigen an, wie eine Handlung in der Zeit weitergeht. Zdania z użyciem tych spójnków pokazują rozwój wydarzenia rozciągniętego w czasie. Są to m.in spójniki:

dann/später/zuletzt – potem/później/na końcu itp. gleiche Handlungen im Zeitablauf

danach – po tym – die jeweils nächste Handlung im Zeitablauf

da – wtem (nagle) – eine plötzlich auftredende Handlung

daraufhin – skutkiem czego/na skutek tego (Folge einer Handlung im Zeitablauf)

inzwischenw międzyczasie

unterdessen – tymczasem (zeigt, was in der Zwischenzeit geschieht oder geschehen ist)

Przykład zdania:

Zuerst räumt er sein Zimmer auf, dann kann er ruhig arbeiten.

KOPULATIVE KONJUNKTIONEN

Die Hauptsätze werden nebeneinandergestellt, ohne dass eine weitere Verbindung zwischen ihnen hergestellt wird. Zdania pozostają w stosunku do siebie w luźnym połączeniu. Są to np.

darüber hinaus – ponadto/poza tym/oprócz tego

außerdem – oprócz tego

  DISJNUNKTIVEN KONJUNKTIONEN

(ausschließend) Von den beiden Hauptsätzen kommt nur einer als Möglichkeit in Betracht. Es muss eine Wahl aus zwei Möglichkeiten getroffen werden. Z dwóch możliwości, podanych w zdaniach tylko jedna wchodzi w grę. Należy dokonać więc wyboru. Są to m.in spójniki

sonst – w przeciwnym razie

andernfalls – w innym wypadku

Np. Beeile dich, sonst kommen wir zu spät!

Na koniec mam dobrą wiadomość dla wszystkich!

POZOSTAŁE SPÓJNIKI POWODUJĄ UŻYCIE SZYKU KOŃCOWEGO

Jakie to są spójniki? O tym wkrótce 🙂

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

Leave a Reply