Wie kann man zum Umweltschutz beitragen?

Rektion mit „zu”

Rektion – przedmiotem tego wpisu będzie rekcja czasowników łączących się z przyimkiem „zu”.  Nie jest to łatwe zadanie, gdyż istnieje problem wieloznaczności, w związku z tym  nie można je jednoznacznie pogrupować.  Inaczej wygląda rekcja czasowników z przyimkami „von” i „aus”. Spróbuję podjąć się tego zadania.

Oto następujące grupy czasowników (Verben mit präpostionalem Objekt):

eine Veränderung ausdrückend/czasowniki wyrażające zmiany

jn machen – kogoś zrobić czymś (Man hat ihn zum Manne gemacht – Zrobione z niego mężczyznę.)

ernennen – mianować (zum Vorsitzenden  – mianować przewodniczącym)

wählen – wybierać na (jdn zum Kanzler  – wybierać kogoś na kanclerza)

krönen – koronować na (jdn zum Kaiser – koronować na cesarza)

ausrufen/proklamieren – proklamować (das Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut – rok 2010 proklamować rokiem zwalczania biedy)

befördern – awansować (zur Leiterin – na kierowniczkę)

werden – zostać/stać się (zum Millionär –  „nieoczekiwanie”zostać milionerem)

sich entwickeln – przemienić się w coś (zu der dankbarsten Kundin – stać się wdzięczną klientką)

sich verwandeln – przemieniać się (zu reißenden Strömen – w rwące strumienie)

bei Angaben des Zwecks, des Zieles/podawanie zastosowania/przeznaczenia/celu/zadania

gratulieren – składać życzenia (zum Geburtstag – z okazji urodzin)

einladen – zapraszać (zum Abendessen – na kolację)

verhelfen – dopomagać (jdm zu seinem Recht – w dochodzeniu swoich praw)

taugen – nadawać się (nicht zum Lehrer – nie nadaje się na nauczyciela)

sich eignen – nadawać się (etwas zum Verschenken – coś nadaje się bardzo dobrze na prezent)

dienen – służyć/posłużyć  (zur Warnung – jako ostrzeżenie)

nützen – mieć korzystny wpływ (ein Mensch ist zu etwas nütze– człowiek jest do czegoś użyteczny)

beitragen zu – przyczynić się/wnieść wkład (zum Umweltschutz – do ochrony środowiska)

Ermutigung zum Handeln/zachęta do działania

überreden – namówić kogoś do czegoś (zu allem Möglichen – do wszystkiego)

bewegen – nakłonić (zum Nachgeben – do pójścia na ustępstwa)

veranlassen – skłonić kogoś (zum Nachdenken – skłonić do przemyśleń)

nötigen/(zwingen) – zmuszać (zum Bleiben – zmusić do pozostania)

sich entschließen – zdecydować się (zum Kauf des Hauses – na kupno domu)

sich verpflichten – zobowiązać się ( Die Installation des Programms auf dem Computer verpflichtet Sie zur Lizensierung. – Instalacja programu na komputerze zobowiązuje do zakupu licencji.)

übergehen – przejść (zu einem anderen Thema – zmienić temat)

überlaufen – przejść (zum Feind – na stronę wroga)

gemeinsam, gleichzeitig mit/wspónota /zgodność/równocześnie

passen zu – pasować do (zum Kleid – pasuje do sukienki)

gehören – należeć (zu seinen Pflichten – należy do jego obowiązków)

bezüglich/odnośnie

sagen/meinen– powiedzieć/sądzić (zu diesem Thema – wypowiedzieć się na ten temat)

schweigen – milczeć/nie zabierać głosu (zu diesen Vorwürfen – w sprawie tych zarzutów)

sich äußern – zająć stanowisko (zu dem Programm – w sprawie programu)

bei Personen/wobec osób

sprechen/sagen/sich wenden – mówić/zwrócić się do kogoś/ku komuś (zu mir – do mnie, w moim kierunku)

beten – modlić się (zu Gott/zu Buddha – do Boga/Buddy)

Mam nadzieję, że taki zestaw pomoże w nauce rekcji czasowników łączących się z „zu”.

Przeczytaj również

Leave a Reply