Erörterung/rozprawka Pro-Argumente

Hauptteil

W tym wpisie zajmę się przedstawieniem słownictwa potrzebnego do uzasadnienia użytych argumentów przemawiających za postawioną we wstępie tezą. Teza ta została sformułowana w formie pytania – często jako zadane pytanie w temacie rozprawki. (Więcej o tym tu.)

Najważniejszy jest pierwszy krok (rozważenie argumentów za i przeciw, uzasadnienie i znalezienie pasujących przykładów). Czas na ich przedstawienie! Bardzo przydatne mogą okazać się następujące zwroty:

Pamiętajmy! Zwolennicy danej tezy będą nazywani Befürworter

Redemittel für Pro-Argumente

Vor diesem Hintergrund argumentieren viele, dass… – na tym tle wiele osób argumentuje za tym, żeby…

Befürworter verlangen, dass … – Zwolennicy domagają się, ażeby …

Das Hauptargument für…. (diese These) bezieht sich auf … [A] – Głównym argumentem tej tezy jest (argument odnosi się do…)

Das wichtigste Argument der Befürworter für …..[A] ist … – Najistotniejszym argumentem zwolenników jest …

Befürworter weisen darauf hin, dass … Zwolennicy wskazują na to, że …

Es wird darauf hingewiesen, dass … – Należy zauważyć, że …

Befürworter betonen, dass … – Zwolennicy podkreślają …

Befürworter machen darauf aufmerkasam, dass …. – Zwolennicy zwracają uwagę na to, że …

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass … – Podkreśla się, że …

Dafür/Für … [A] spricht, dass … – Za tym przemawia (fakt), że …

Was dafür/für … [A] spricht, ist die Tatsache, dass ... – Co za tym przemawia jest …

Interessant ist noch das Argument, das zeigt, wie/warum/was …. – Interesujący jest jeszcze argument, który pokazuje, jak / dlaczego / co ….

Redemittel zum Benennen von Vorteilen

Warto pamiętać, że sam argument bez uzasadnienia nie ma siły przekonywania. Należy uzasadnić, dlaczego zdecydowaliśmy się na jego przytoczenie. Słownictwo dotyczące zalet przedstawiłam w następującym linku

Redemittel für die Beispiele, Belege, Erfahrungen

Po przytoczeniu argumentów z uzasadnieniem można podać przykłady. Nie jest to wymagane. Niemniej można pokusić się o ich przedstawienie. Przydatne słownictwo do zrealizowania tego zadania opublikowałam w tym wpisie.

Ten wpis dotyczy słownictwa argumentacji za postawioną tezą. Równolegle do argumentów za można przedstawić argumenty przeciw.  Mamy wtedy do czynienia z tzw. Reihung – (beide Argumentationsteile sind gleichwertig) Argumenty za i przeciw są wtedy równoważne – to znaczy pokazują obie strony medalu.

W następnym wpisie przedstawię słownictwo potrzebne do użycia argumentacji kontra.

Zobacz również tam (jeśli nie potrzebujesz tłumaczenia) oraz tu.

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!Leave a Reply