Erörterung/rozprawka Kontra-Argumente

Hauptteil

W tym wpisie zajmę się przedstawieniem słownictwa potrzebnego do uzasadnienia użytych argumentów przemawiających przeciw postawionej we wstępie tezie, bezpośrednio po użyciu argumentów za. Przypominam, że teza została sformułowana w formie pytania – często jako zadane pytanie w temacie rozprawki. (Więcej o tym tu.)

W poprzednim wpisie zaproponowałam użycie zwrotów potrzebnych do wyrażenia argumentów przemawiających za tezą. Dalej będę używała skrótu [PRO]

UWAGA! Die Zeitform ist immer die Gegenwart. (W rozprawce należy stosować tylko czas teraźniejszy – Präsens)

Pamiętajmy! Przeciwnicy danej tezy będą nazywani w rozprawce Gegner.

Oto potrzebne słownictwo:

Redemittel für Kontra-Argumente

[PRO] Das Hauptargument dagegen ist, dass .. – Jako główny argument przeciw temu staje się fakt, że …

[PRO] Gegner einer solchen Lösung argumentieren, dass… – Przeciwnicy takiego rozwiązania argumentują, że …

[PRO] Der wichtige Einwand bezieht sich auf [A] … – Najważniejszy zarzut dotyczy …

[PRO] Gegner lehnen das (entschieden) mit dem Argument ab, dass… – Przeciwnicy odrzucają to (zdecydowanie) argumentując, że …

[PRO] Gegner betonen, dass … – Przeciwnicy pokreślają, że …

[PRO] Gegner weisen darauf hin, dass… – Przeciwnicy wykazują, że …

[PRO] Die andere Seite führt dagegen ins Feld, dass… – Druga strona podnosi kwestę, że…

Ihr wichtiges Argument gegen … ist, dass …- Ich najważniejszym argumentem przeciw temu jest …

Ein weiteres Argemunent dagegen ist … – Jak dalszy argument przeciw można nazwać …

[PRO] Was dagegen spricht, ist … – Co przemawia przeciw takiemu stanowi rzeczy jest …

[PRO] Dagegen spricht, dass … – Przeciw temu przemawia fakt, że …

[PRO] Einer der wichtigsten Gründe, der gegen … [A] angeführt wird, ist … – Jedną z najistotniejszych przytoczonych przyczyn oraz przemawiających przeciw tezie jest …

Interessant ist noch der Einwand,… denn er zeigt, dass … – Interesującym jest również zarzut …, gdyż pokazuje on, że ..

eigene Stellungnahme/własne stanowisko

Kiedy argumenty za i przeciw danej tezie zostały wyczerpane należy ustosunkować się do omawianego problemu. Oto przykładowy sposób wyrażenia swojego zdania:

Angesicht der Bedeutung …. für … stehe ich auf dem Standpunkt, dass … – W obliczu ważności danego problemu dla … jestem zdania , że …

Ich sehe auf beiden Seiten wichtige Argumente. Deswegen …. – Widzę po obu stronach wiele racji. Dlatego …

Inne zwroty dotyczące wyrażania własnego zdania znajdziesz tu.

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

 

Leave a Reply